top of page

תכנון פיננסי

מה זה תכנון פיננסי?
תכנון פיננסי, זו שיטה להתנהלות פיננסית עקבית ומוסדרת שמובילה אתכם להשגת המטרות שהצבתם לעצמכם.

ניתן לחלק את תהליך התכנון ל-4 שלבים:

 1. הגדרת המטרות הכלכליות של משק הבית (איזון תקציבי, עזרה לילדים, נסיעות לחו"ל, פרישה מוקדמת).

 2. מיפוי המצב הקיים (נתונים אישיים, תזרים מזומנים, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות, נדל"ן).

 3. כתיבת תכנית פעולה פיננסית (סט המלצות שיחסוך לך המון כסף ויעלה את תשואת הנכסים שלך).

 4. ליווי צמוד בתהליך היישום (מניסיוני ליווי הוא הכרחי ולכן השירות כולל ליווי).

אילו סוגים של שירותים אני מציע בתחום התכנון הפיננסי?

 

תכנון פיננסי מקיף
מדובר בתהליך משמעותי המתפרס על פני 5-10 פגישות ועל פני מספר חודשים עד שנה. התהליך משתנה מלקוח ללקוח וכולל בניית תכנית פעולה מפורטת הכוללת רשימת משימות לביצוע, טבלאות אקסל לבקרה, חומר מקצועי להרחבת הידע הרלוונטי וליווי אישי שלי לאורך התהליך כולו.

מה נכלל בתכנון פיננסי מקיף?

 1. הבסיס לתכנון פיננסי מקיף הוא עריכת רשימת יעדים כלכליים של המשפחה כולל סדר העדיפויות. לאן אנחנו רוצים להגיע.

 2. הכנת תמונת מצב עדכנית של כל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ממחישה לנו איפה אנחנו נמצאים היום. 

 3. בדיקת פערים בין היעדים של המשפחה לבין המשאבים שעומדים לרשותה מאפשרת התאמה בתקציב ו/או בציפיות.

 4. בניה ושמירה על תקציב מאוזן, מאפשרת למשפחה שליטה בהכנסות ובהוצאות שלה, כחלק מהתוכנית הפיננסית, להקטנת הפערים הקיימים.

 5. בדיקה וניתוח של נכסי המשפחה שמיפינו בשלב 2. הנכסים של המשפחה מורכבים מנכסים פנסיונים, נכסים פיננסיים, נדל"ן ו/או נכסים נוספים כמו בעלות על חברות. בשלב זה עלינו לבדוק :
  א. שפיזור הנכסים מתאים ויעיל למשפחה מבחינת הסיכון והתשואה הצפויים.
  ב. את עלויות הניהול הישירות והעקיפות של הנכסים.                                                                                                      ג. את אופן השימוש המיטבי ומיצוי זכויות המס.

 6. בחינת הביטוחים השונים של המשפחה ובדיקה האם הם משלימים בצורה נכונה את החסכונות והאם אין כפל ביטוח מיותר.

 7. בדיקה של החשיפות המשפטיות השונות של בני המשפחה תבהיר לנו האם יש צורך בהשלמות גם בהיבט זה.

 8. לאחר שננתח לעומק את המידע ונשקלל אותו ביחד מכל ההיבטים, אוכל אני המתכנן הפיננסי לבנות עבור המשפחה           תכנית פעולה מותאמת ומפורטת, הכוללת רשימת משימות לביצוע, להשגת מטרות החיים כפי שהוגדרו ע"י המשפחה.

עלות התכנון והליווי למשך שנה שלמה: 9,000-14,000 ₪

פגישה חד פעמית להתרשמות, למתן חוות דעת, או לטיפול בבעיה ספציפית : הפגישה עשויה לכלול הכנה מוקדמת, התווית תכנית פעולה, יצירה או הפניה לחומרי עזר ו/או דוח מסכם. במידה ותבחרו בתוכנית הכוללת ליווי, עלות הפגישה תקוזז בשמחה מהמחיר.

עלות פגישה: 600 ₪

- התמחור הינו ראשוני ועשוי להשתנות כתלות בהתאמה האישית של השירות.

- המחירים לא כוללים מע"מ

 

 

bottom of page